به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ” احمد شاهد ” عضو بسیج در ایلام به اتهام همکاری بایکی از احزاب کرد مخالف با نظام  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید.

لازم به یادآوری است : مصادیق اتهامات مطروحه دقیقی از آقای شاهد ، در دست نیست .

سالانه در ایران دهها و شاید صدها شهروند با اتهامات مشابه بازداشت و به حبس های طویل المدت محکوم می شوند .