این منابع افزودند: به این روحانیان اهل سنت لباس زندان به تن داده و تا ساعت ۹ شب از آنها بازجویی کرده و در بازداشت بودند و سپس از آنها خواستند به شهر خود برگردند.

پیشتر نیز گزارشهای متعددی از بازداشت چهره های مذهبی در ورودی شهر زاهدان توسط ماموران امنیتی منتشر شده بود.»