Breaking News

جلسه رسیدگی به اتهامات ژاکان باران، شاعر ایلامی برگزار شد

نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ ؛  شاعر کرد اهل ایلام روز دوشنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ملکشاهی برگزار شد. معصومه فیلی، وکیل این شهروند در خصوص نحوه برگزاری دادگاه با اشاره به ناقص بودن پرونده گفت که استنادات کافی برای اثبات اتهامات مطروحه علیه موکلم در دست نبود؛ لذا باید پرونده را دوباره برای تحقیقات به دادسرای ملکشاهی ارسال نمایند تا جلسه ی دیگری در مورد موکلم برگزار گردد.


به گزارش نگاهی به حقوق بشر کردستان ایران ؛ جلسه ی رسیدگی به اتهامات شاعر کرد اهل ایلام به نام ” حسین باقری ” (ژاکان باران ) روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه نود و هفت ، در دادگاه انقلاب شعبه ی ملکشاهی برگزار شد .

وکیل مدافع آقای باقری خانم معصومه فیلی در اینباره گفت :«من از ابتدای تشکیل پروندە وکیل ژاکان بودم؛ حتی رفتم بازداشتگاە از وی وکالت گرفتم و از همە مراحل تحقیقات و تمام صفحات پروندە اطلاع دارم. در زمان بازداشت اتهاماتی به وی وارد کردند و در همە مراحل با دلیل و دفاعیە مناسب موفق شدیم بیشتر اتهامات را رد کنیم. تنها دو مورد باقی ماند که عبارت بودند از: تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی” و ( تبلیغ علیە نظام در فضای مجازی ) اما در کیفرخواست صادرە متوجه شدیم که یک اتهام دیگر تحت عنوان ( توهین بە مقدسات) قید شده کە این مورد اصلا در اتهامات اولیە نبود و بە موکلم تفهیم اتهام نشدە بود. در واقع نه شاکی داشت و نه راجع بە آن تحقیقاتی صورت گرفتە بود. بر طبق مادە ۱۹۵ از حقوق متهم محسوب می‌شود تا بتواند از خود دفاع کند. بر اساس ماده ۱۹۵ بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می‌نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.»

وی ادامه داد: « توجه به مطلب بالا این نکته را بە قاضی گوش زد کردیم کە پروندە ناقص است؛ این یعنی اینکە وفق مادە ۳۴۱ بایستی در این مورد تحقیقات کامل انجام بشود. بر اساس ماده۳۴۱ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. با توجە بە این مادە می بایست یا پروندە را دوبارە برای تحقیقات مجدد دادسرای ملکشاهی ارسال کنند یا خود دادگاە تحقیقات را تکمیل کند کە هنوز در این زمینه اطلاعی به ما نداده‌اند و ما هم منتظر ارسال ابلاغیە از طریق سامانە هستیم.»

خانم فیلی وکیل مدافع وی اضافه نمود :« راجع بە سایر اتهامات مستندات دادگاە تنها اسکرین شات کاناڵ‌های تلگرامی وجود دارد که موکلم آنها را انکار کردە است. ما هم در دفاع اعلام کردیم کە با توجە بە قانون جرایم رایانە‌ای، این اسکرین شات‌ها سند محسوب نمی‌شود چون هرکسی می‌تواند خساب شخصی خود رد فضای مجازی را داشته باشد و از آن استفادە کند. این مستندات تنها در صورتی تنها در صورتی قابل قبول هستند کە توسط کارشناس خبرە تایید شدە باشند، که تا به حال این اتفاق نیفتاده است. ما همچنین عنوان کردیم کانال اشعار و صفحه اینستاگرام ایشان قابل استناد هستند و چنانچە مطالبی حاوی جرم در آنها وجود دارد پیگیری کنید. اما سایر اتهامات را به دلیل سندیت نداشتن برای دادگاە رد می‌کنیم.»

آقای باقری (ژاکان باران )  در تاریخ ۲۴ دی‌ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۱۵ روز با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شده بود.

ژاکان باران، شاعر کرد سی و شش ساله اهل ایلام به زبان‌های کردی و فارسی شعر می‌نویسد. بنا به گفته وی تاکنون دو کتابش به نام‌های “شلاق افکار” و “نیشتمانی داگیریاگ” از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز انتشار نگرفته‌اند.

Facebook Comments Box

About ShahramElyasi

Check Also

جمشید شارمهد

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد، بدون حضور وکیل در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست …

کودکان کار در تهران

تعداد کودکان کار در تهران روندی صعودی به خود گرفته است

احمد احمدی صدر، مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از افزایش …